Fri Jan. 20, 2023 at 12:00 a.m. - Sun Jan. 22, 2023 at 11:59 p.m.. UTC-08:00