Fri Jan 20, 2023 at 12:00 AM - Sun Jan 22, 2023 at 11:59 PM. UTC-08:00